Obserwatorzy

piątek, 4 marca 2011

rodzic zastępczy

obiecałam że kiedyś napiszę o tym co robię każdego dnia; zastanawiam się tylko czy przytoczyć ustawę? może fragment swojej pracy licencjackiej/magisterskiej?
jakoś wydaje mi się, że najuczciwej będzie napisać od początku formalnie co znaczy być rodzicem zastępczym i kto nim może być, co zrobić żeby przyjąć dziecko pod swój dach;

Obecnie obowiązujące akty prawne dotyczące rodzin zastępczych to Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( rozdział 4 Opieka nad dzieckiem i rodziną) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Rodzaje rodzin określa Ustawa o pomocy społecznej w art. 74:
Art. 74. 1. Rodziny zastępcze dzielą się na:
  1)   spokrewnione z dzieckiem;
  2)   niespokrewnione z dzieckiem;
  3)   zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a)  wielodzietne,
b)  specjalistyczne,
c)  o charakterze pogotowia rodzinnego.
2. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.
3. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.
4. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.
5. Rodzina zastępcza, o której mowa w ust. 4, nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję.
6. Przyjęcie dziecka doprowadzonego przez policję może nastąpić bez zgody opiekunów prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, a w szczególności:
  1)   zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
  2)   porzucenia dziecka;
  3)   gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu.
7. O przyjęciu dziecka doprowadzonego przez policję zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego powiadamia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd opiekuńczy oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie, które podejmuje jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji dziecka.
8. Dziecko doprowadzone przez policję przebywa w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.
Art. 73. 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
  1)   dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
  2)   mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3)   korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  4)   nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
  5)   wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
  6)   nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
  7)   mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

tyle na temat formalności prawnych, ja jak wspomniałam wcześniej pełnię funkcję rodziny zawodowej o chrakterze pogotowia rodzinnego; na dzień dzisiejszy mam pod swoją opieką czteroosobowe rodzeństwo w wieku od 3 do 11 lat, no i oczywiście trójkę własnych dzieci w wieku 1,8 i 14 lat.

Brak komentarzy: